.

partnerët tanë

Kompanitë bashkëpunuese

ne jemi të autorizuar

lenti & armkos

Furnizojmë me armë dhe municion

lenti & armkos

Projektet dhe klientët institucional

Furnizojmë  me municion 

Furnizojmë  me municion 

Furnizojmë  me municion